Tổ chức

DANH SÁCH CB-CC-VC Trường tiểu học An Hiệp

STT Họ và tên Chức vụ Tổ chuyên môn Số ĐT Liên hệ
Khối Văn Phòng
1 Nguyễn Thị Hoài An P. Hiệu Trưởng  Tổ VP 0848694949
2 Nguyễn Thị Ngân VT Tổ trưởng Tổ VP 0394274344
3 Ninh Thị Lan Phương KT Tổ VP 0817699413
4 Phạm Thị Minh Hường Yt+TQ Tổ VP 0961322042
5 Tô Kinh Tôn   BV Tổ VP 0362574496
Khối 1
1 Dương Thị Hồng Nguyệt Giáo viên  Tổ trưởng  +GVCN 1A  0348834342
2 Nguyễn Thị Mai Giáo viên  GVCN Lớp 1B 0347881709 
3 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên  GVCN Lớp 1C  0969291852
4 Đường Thị Hồng Giáo viên  GVCN Lớp 1D 0979416505 
5 Hoàng Thị Thương Giáo viên  GV Buổi 2 0973696632
6 Đặng Đức Toàn Giáo viên  GV TDTT 0987300815
Khối 2
1  Lê Thị Dung Giáo viên  GVCN Lớp 2A  0987032366
2  Võ Thị Tư Giáo viên GVCN Lớp 2B 0817698753 
3 Võ Thị Tuyền Giáo viên Tổ trưởng+GVCN 2C 0962657071 
4  Nguyễn Thị Thanh Giáo viên  GVCN Lớp 2D 0977490954 
5 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên  TPT Đội 0837605310
6  Vũ Thị Hồng Thư TV Tổ 2  0988206970
Khối 3
1 Nguyễn Thị Hồng   Giáo viên GVCN Lớp 3A  0912192597
2  Phạm Thị Hương   Giáo viên GVCN Lớp 3B  0363520728
3 Nguyễn Thị Quyên  Giáo viên Tổ trưởng+GVCN 3C 0366176405
4 Nguyễn Thị Ngọc  Giáo viên GV Mĩ Thuật 0978390899
5 Phan Thị Diễm Hồng  Giáo viên GV Tin Học 0973382983
Khối 4
1 Trịnh Thị Mười  Giáo viên GVCN Lớp 4A 0916662546
2 Huỳnh Nguyệt Thanh  Giáo viên Tổ trưởng+GVCN 4B 0989136225
3 Dương Yến Hải Phượng  Giáo viên GVCN Lớp 4C 0915341446
4 Trương Thị Xuân Thơm  Giáo viên GVCN Lớp 4D 0986490172
5 Huỳnh Minh Chiếu  Giáo viên GV AN 0364713104
Khối 5
1 Lê Thị Đào  Giáo viên Tổ trưởng+GVCN 5A 0917235936
2 Nguyễn Thị Mai  Giáo viên GVCN Lớp 5B 0363848965
3 Âu Thị Thu Hường  Giáo viên GVCN Lớp 5C 0967389679
4 Nguyễn Thị Khuê  Giáo viên GVCN Lớp 5D 0916649336
5 Lê Thị Anh Đào  Giáo viên GV Buổi 2 0982002377
6 Dương Thị Thu Hương  Giáo viên GV Tiếng Anh 0868031505